TEMEL İLKELER VE HEDEFLER

boun_2


Türkiye’nin en nitelikli yüksek öğretim kadrolarından birine ve en başarılı öğrencilerine sahip olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne adaylığımı koyarken, amacım Boğaziçi Üniversitesinin ülkemizdeki lider üniversite olma özelliğini güçlendirerek devam ettirmektir. Hayatımın 38 yılını öğrenci, asistan, öğretim üyesi ve idareci olarak geçirdiğim Boğaziçi Üniversitesinde desteklerinizle önemli atılımlar gerçekleştirmeye çalışacağım.

Rektör olarak bilgi, birikim ve çabalarımı aşağıdaki ilkelere ve hedeflere yoğunlaştıracağım. Bu şekilde hem öğretim kadrosu olarak sizlerin ve idari çalışanlarımızın hayatında hem de öğrencilerimizin eğitimlerinde fark yaratacağıma inanıyorum.

YÖNETİŞİM

 • Üniversitenin gelişimini ve uzun soluklu gereksinimlerini gözönüne alan, tepkisel ve keyfi kararlardan kaçınan, olayları önceden düşünen, önleyici, etkin ve uzun erimli politikalar doğrultusunda davranmak ve karar süreçlerini bu yönde kurumsallaştırmak
 • Şeffaf ve hesapverebilir bir yönetişim yapısı kurmak
 • Öğretim üyeleri, öğrenci ve idari personelin Üniversite içi karar süreçlerine katılımını desteklemek, çok yönlü iletişim kanalları geliştirmek
 • Akademik İşlerden sorumlu rektör yardımcılığı (Provost) ofisi ve sekreteryasını güçlendirmek
 • Kurul ve komisyonları etkin ve düzgün çalıştırmayı teşvik etmek:
  • Bölüm ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Genel  Kurullarının, üniversitede ilan edilmiş olan parlamenter prosedüre uyarak çalışmalarını ve muntazam toplanmasını sağlayacak fiziki düzenlemeleri gerçekleştirmek
  • Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Genel Kurullarınca bazı (Senato/ÜYK) komisyonlarına üye seçilmesini sağlamak
  • Kurulların çalışma düzenlerini, üye seçimlerini, karar mekanizmalarını belirleyen yönergelerini hazırlayarak, kendilerine ait web ortamında duyurmak
  • Toplantı tarih ve gündemlerinin yeterince önceden tüm camiaya duyurularak, görüşlerin ifade edilmesini sağlayacak kanalları oluşturmak, tutanakları duyurmak 
 • Kurul hiyerarşik yapısına paralel forumları takip ederek, Üniversitenin geleceğini ve çoğunluğunu ilgilendiren konularda genel görüş belirlemek, fakülte ve üniversite genel kurullarında açık tartışmaya açmak

AKADEMİK

 • Tüm akademik disiplinlere ve bunları temsil eden bölümlere eşit durarak, birimlerin farklı akademik kimliği, vizyonu ve hedeflerini daha iyi anlamak yönünde çaba göstermek
 • B.Ü.nin akademik çeşitliliğine ve zenginliğine sahip çıkarak “B.Ü. Akademik Kimliğini” savunmak
 • Genç öğretim üyeleri için aktif oryantasyon sağlayarak B.Ü. sistemi ile bütünleşmelerini hızlandırmak
 • Öğretim üyeleri için teşvik kaynaklarını çeşitlendirmek, yaşamsal temel ihtiyaçlarını yaygın ve kolayca elde edilebilir kılmak
 • Akademik politikaları geliştirmek ve değerlendirmek üzere akademik politikalar kurulu kurmak
 • Üniversite karşılaştırmalarında akademik performans ve üniversite sıralamalarını takip ederken, sadece sayısal ölçütlere bağlı kalmamak, nicelik yanında niteliğe vurgu yapmak

EĞİTİM/ÖĞRETİM

 • Lisans ve lisansüstü eğitimde en üst standartları yakalamak üzere birimlerin taleplerine destek vermek
 • Lisans eğitiminin kalitesini ve zenginliğini geliştirecek her türlü girişimi desteklemek
 • Öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlamasına yardımcı en önemli mekanizma olan BÜREM’i desteklemek
 • Lisansüstü programlara en iyi öğrencileri çekebilmek, lisansüstü programlarımızı tanıtmak için birimlere aktif katkı vermek
 • Sosyal projeler koordinasyon ofisi kurmak, “sosyal sorumluluk”, “sorumluluk bilinci” ve “etik” konularının ders programlarına entegre edilmesini teşvik etmek
 • Disiplinlerarası ve çokdisiplinli konularda akademik örgütlenmeyi teşvik etmek
 • İngilizce dışındaki yabancı diller eğitimini genişletmek ve geliştirmek
 • Değişim programlarının genişlemesi ve geliştirilmesi yönünde yönetimin bölümlerle işbirliği içinde çalışmasını desteklemek 

YADYOK

 • Tüm öğrencilerimizin iyi İngilizce yazma ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik çaba harcamak
 • YADYOK’un temel sorunlarını incelemek ve kolayca geliştirilecek  eylemleri değerlendirmek üzere bir komisyon kurmak
 • Öğrencilerin  bölümlerle koordinasyonunu  güçlendirmek, Boğaziçi kültürü ve İstanbul yaşamını tanıtmaya yönelik oryantasyon programını güçlendirmek   
 • Yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim kadrosu sorununa kalıcı çözüm geliştirmek ve hocaların koşullarının iyileştirilmesi için kararlı çaba harcamak
 • Eğitim programlarının etkinliğini artırmak, çeşitli ve programlarla öğrencinin daha çok kapsanmasını sağlamak
 • Mekansal ve yerleşim kısıtlarını iyileştimek

ARAŞTIRMA

 • Öğretim üyelerine araştırma için daha çok zaman yaratacak düzenlemeler (BAP personel istihdamı benzeri) geliştirmek
 • Araştırma altyapısı yatırımlarının planlanmasına yönelik bilimsel araştırma projeleri komisyonunun bütçe ve yetkinliğini artırmak
 • Tüm yeni yardımcı doçentler için BAP kapsamında “araştırma desteği paketi” sunmak
 • Araştırma ve mükemmeliyet merkezlerini idari ve mali olarak desteklemek
 • İçinde proje yönetim, teknoloji transfer ofisleri ve kuluçka merkezleri barındıran Bilim ve Teknoloji Merkezi kurmak, teknoloji geliştirme bölgesi alanını genişletmek

İDARİ/MALİ

 • Üniversite genelinde idari kadro ve işgücü planlaması yapmak ve uygulamak
 • Genel Sekreterlik yapısını güçlendirmek, yönetim değişikliklerinden etkilenmeyecek şekilde sürekli kılmak
 • İdari süreçlerde bürokratik işlemleri azaltarak, kullanıcılar arasında güven esaslı yasal otokontrolleri geliştirmek ve webde yayınlamak
 • İdari personelin özlük haklarının iyileştirilmesi için etkin çalışmalar yürütmek
 • İdari personelin memnuniyet düzeyini, kurumsal aidiyet duygusunu artırmaya yönelik  geniş katılımlı, hiyerarşik olmayan iletişim kanalları kurmak
 • Üniversite bütçesi ve yatırımlarını sürdürülebilir ve uygulanabilir şekilde planlamak ve yönetmek
 • Üniversite bütçesi ve yatırımlarını web ortamında duyurmak
 • 5018 sayılı Kamu Mali Mevzuatı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun üniversitelerde uygulanmasının değiştirilmesi için diğer devlet üniversiteleri ile işbirliği içinde ilgili makamlarla sürekli ve düzenli temasları sürdürmek

FİZİKSEL ALTYAPI

 • Öğretim üyeleri için konut edindirme projesini hayata geçirmek
 • Yerleşim, arazi geliştirme, güçlendirme, yeni bina inşaat ve bakım-onarım politika ve kararlarını belirlemek üzere bir uzmanlık komisyonu kurmak
 • Yeni alan (ofis, lab, lojman, vb. amaçlı) kazandırmak ve mevcut kampüs alanlarımızın imar durumunu düzeltmek için yoğun girişimlerde bulunmak
 • Birimlerin büyüme planları da gözönüne alınarak  “B.Ü. kampüs alanları bütünleşik yerleşim master-planı” çerçevesinde kampüs alanlarımızın yerleşim planlamasını yeniden yapmak
 • Tüm yapı işlerinde kalite, dayanıklılık ve kullanış gibi faktörlerin yanısıra, mimari ve estetik unsurlar, kültürel ve ekolojik sistem ile uyum gibi faktörleri gözetmek

DESTEK BİRİMLER

 • Mediko-sosyal çalışmalarını etkinleştirmek
 • Kreş ve yuva hizmetlerini genişletmek
 • Kütüphane, Yayınevi ve BİM altyapısını güçlendirmek

ÇEVRESEL KURUMLAR

 • BÜVAK, BÜTEK A.Ş. gelirlerini istenilen düzeye yükselterek, Üniversitenin faaliyetlerini destekleme gücünü artırmak
 • Mezunlar ve BÜMED ile Üniversitenin ilişkilerini güçlendirmek
 • YÖK, Türkiye üniversiteleri ve ilgili devlet kurumları ile etkin diyalog içinde görüş ve sorunlarımızı savunmak, Boğaziçi Üniversitesinin Türkiye için önemini etkin bir şekilde anlatarak hak ettiği kadro, fiziki ve mali kaynakları üniversitemize kazandırmak.