2016 Rektörlük seçimi sürecinde Üniversitemiz birimlerinde yaptığım görüşmelerde ele alınan temel konuları sizlerle paylaşıyorum.

 

Birimlerle Görüşme
YADYOK GENEL KURUL
11.07.2016
 • YADYOK’a bağlı tüm birimlerde akademik kadro ihtiyacının süratle çözümlenmesi,
 • İngilizce Hazırlık Okulu için akreditasyon çalışmalarının yürütülmesi ve stratejik plan kapsamında performansın düzenli izlenmesi,
 • İleri İngilizce Birimi ile “Çekirdek Program” kapsamında akademik ilişkilerin etkin bir işbirliği içinde planlanması,
 • Sarıtepe Kampüsünde yaz aylarında “Yaz Okulu” eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinin teşvik edilmesi,
 • Sarıtepe Kampüsü altyapı iyileştirilmesi faaliyetlerinin acilen tamamlanması, yol güvenliğinin sağlanması,
 • Sarıtepe Kampüsünde yürütülecek derslik, ofis ve yurt inşaatlarının tasarımında YADYOK hocalarının görüşlerinin alınması,
 • Üniversite genelinde sınıf kullanım politikalarının gözden geçirilmesi.
BUİK ÜYELERİ
01.07.2016
BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
01.07.2016
 • Derslerin içerikleri, veriliş tarzlarında ve kredi yüklerinde değişiklik yapılması,
 • Spor tesislerinde yapılan düzenlemelerin yeterli olduğu vurgulanarak, ek personel desteğine halen ihtiyaç olduğu,
 • Güney kampüste çevre düzenlemenin koşu yapılabilecek şekilde tasarlanması,
 • Kampüsler arası shuttle servisinin azaltılarak öğrencilerin yürümeye teşvik edilmesi.
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
01.07.2016
 • Kuzey kampüste çevre düzenlemeye önem verilmesi ve artan öğrenci sayısına uygun tasarımların hayata geçirilmesi,
 • Akademik kadroların artırılması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi,
 • Bölüme giriş puan türünün değiştirilmesi için YÖK nezdinde etkin görüşmelerin sürdürülmesi,
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
01.07.2016
 • Araştırma görevlisi kadrolarının artırılması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi,
 • UBYO’nun yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmanın hızla sonuçlandırılması,
 • TTO’nun insan kaynağı desteği ile güçlendirilmesi,
 • AB projelerinde yürütücülerin edindiği bilgi ve birikimin derlenmesi ve kullanılabilir hale dönüştürülmesi,
 • Eğitimin kalitesini artırmak üzere Eğitim ve Öğrenim Merkezinin en kısa sürede kurulması,
 • DÖSE kesinti oranlarının bazı proje türlerinde düşürülmesi.
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
30.06.2016
 • UBYO’nun Üniversitenin kurullarında etkin temsilinin sağlanması,
 • UBYO’nun yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmanın hızla sonuçlandırılması,
 • BAP satın alma işlemlerinde uygulanan komisyon politikasının genişletilmesi,
 • ÖBİKAS uygulamalarına dair karar süreçlerinde Üniversite birimlerinin görüşlerine daha etkin yer verilmesi.
ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALAN. EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
30.06.2016
 • Akademik kadroların (araştırma görevlisi dahil) artırılması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi,
 • Eğitim laboratuvarlarındaki ekipmanın yenilenmesi,
 • TTO’nun (özellikle AB projeleri kapsamında) insan kaynağı desteği ile güçlendirilmesi, TTO ile BAP-Uluslararası Projeler Biriminin ortaklaşa çalışması.
İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
30.06.2016
 • Araştırma görevlisi kadrolarının artırılması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi,
 • Eğitim ve Öğrenim Merkezinin hızla kurularak, kitle derslerinin etkin verilmesi yönünde çözüm önerilerinin geliştirilmesi,
 • Genç öğretim üyelerine oryantasyon programının gecikmeden uygulanması,
 • Çekirdek Program kapsamında geliştirilecek derslerin tasarlanmasında Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin de katkı vermesi,
 • Toplumsal Dayanışma ve Toplumsal Katkı konularında geliştirilecek projelerde ve yürütülecek kurumsallaşma faaliyetlerinde, Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin katılımının teşvik edilmesi.
KAK ÜYELERİ
30.06.2016
BİSAK ÜYELERİ
29.06.2016
FORUM ÜYELERİ
29.06.2016
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
28.06.2016
 • Öğrencilerin İngilizce yazma ve konuşma becerilerinin artırılması yönünde gerekli iyileştirmelerin hızla yapılması,
 • İNAREK’in ve ilgili sürecin yeniden yapılandırılması,
 • Eğitim ve Öğrenim Merkezinin hızla kurulması,
 • Bölümün yeniden yapılandırılması aşamasında kadro desteğinin sağlanması.
ÖTK YÖNETİM KURULU
28.06.2016
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
28.06.2016
 • Konut Tahsis Yönetmeliğinin (özellikle 1.Maddesi) tekrar değerlendirilmesi,
 • Sınıfların teknolojik altyapısının hızla yenilenmesi,
 • YADYOK-EF işbirliğinin geliştirilmesi ve akademik danışmanlık kurulunun kurulması,
 • Güvenlik önlemlerinin can ve mal güvenliği sağlayacak şekilde artırılması.
ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ
28.06.2016
 • BÜVAK (endowment) fonunun artırılması için farklı modellerin geliştirilmesi ve kaynak geliştirme çabalarının sürdürülmesi.
FELSEFE BÖLÜMÜ
27.06.2016
 • Uluslararası İlişkiler Ofisinin (özellikle özlük hakları ve yasal düzenlemeler konusunda) yetkinleştirilmesi,
 • Uluslararası öğretim üyelerinin konut/konaklama ihtiyacına çözüm üretilmesi,
 • Akademik kadro (araştırma görevlisi) tahsisinin gerçekleşmesi,
 • Yaz Okulunda ders açma kararlarının tekrar gözden geçirilmesi, asistanlara ödeme yapılmasının çözümlenmesi için çaba harcanması,
 • BÜREM’e desteğin artırılarak devam ettirilmesi,
 • “Felsefe Tartışmaları” dergisine editörlük desteğinin sağlanması.
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
24.06.2016
 • Çekirdek Programın uygulanabilmesi için gerekli ek kadroların ve kaynakların doğru tespit ve tahsis edilmesinin kaçınılmaz olduğu,
 • Uluslararası öğretim üyelerinin konut/konaklama ihtiyacına çözüm üretilmesi,
 • Güvenlik, araç trafiği ve park alanlarına dair politikaların gözden geçirilmesi,
ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ
24.06.2016
 • Simültane Çeviri Laboratuvarı için teknisyen istihdamının acilen gerçekleşmesi,
 • Binaların güvenliği ve giriş/çıkış kontrolünün sağlanması,
 • Türk Edebiyatı Çevirmenleri Cunda Atölyesi’nin desteklenmesi.
İKTİSAT BÖLÜMÜ
20.06.2016
 • Natuk Birkan binasında klima sisteminin yenilenmesi ve binanın en üst katında seminer odası yaratılacak şekilde yapısal düzenleme yapılması,
 • Bölüm tarafından kullanılan veri tabanlarının satın alınma işlemlerinin (kütüphane bünyesinde) düzenli yapılması,
 • Yüksek lisans programlarına başvuru dönemlerinin çoğaltılması ve tezsiz program kesintilerinin tekrar değerlendirilmesi,
 • Çevre düzenleme çalışmalarının devam etmesi,
 • TTO’nun özellikle EU kapsamındaki ilişkilerde daha etkinleştirilmesi,
 • Araba park ve trafik düzenlemelerinin tekrar değerlendirilmesi,
 • Yeni gelen öğretim üyeleri için kadro işlemlerinin ve lojman tahsisinin hızlandırılması ve yeni destek mekanizmalarının geliştirilmesi.
MATEMATİK BÖLÜMÜ
20.06.2016
 • Çekirdek Programın uygulanabilmesi için yeni kadroların tahsis edilmesinin kaçınılmaz olduğu,
 • Lisans öğrencilerine verilen başarı burslarının çeşitlendirilmesi,
 • Konut tahsisinin projelerde çalışan “Doktora sonrası araştırmacıları” da kapsayacak şekilde genişletilmesi,
 • Yaz Okulu ödemelerinin, özellikle bölüm/birim payları kapsamında, hesaplamasında kullanılan esaslar,
 • BÜ kampüs girişlerinde uygulanan güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesi,
 • İngilizce dışında yabancı dil eğitiminde okutman sayısının artırılması ve dil laboratuvarlarının kurulması.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
17.06.2016
 • BÜ akademik ilkelerinin kapsadığı özgürlük ve özerklik konularının her platformda anlatılması,
 • “Yabancılar için Türkçe” dersleri de göz önüne alınarak kadro sorununun çözülmesi için etkin çaba gösterilmesi,
 • BÜVAK teşvik sistemi içinde Türkçe yayınlara katkı olanağının değerlendirilmesi.
YAŞAMBİLİMLERİ UYGAR YÖNETİM KURULU
17.06.2016
 • Teknoloji Transfer Ofisinin, patent, ERC ve EU proje başvurularına destek, şirketleşme, yatırımcı fon yaratma gibi konularda uzman insan gücü istihdamı ile güçlendirilmesi,
 • 6550 sayılı Kanunun 5018 sayılı Kanundaki temel sıkıntıları ortadan kaldıran özelliği göz önüne alınarak, BÜ içinde nasıl uygulanacağının gerçekçi değerlendirileceği, gerek iletişimi gerek yönetim modelinin doğru tasarlanması,
 • Biyo-İnformatik alanında BÜ olarak ulusal bir merkez olmak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi.
TARİH BÖLÜMÜ
16.06.2016
 • Akademik ilkeler, akademik özerklik, rektörlük seçimi,
 • Kütüphanenin hem altyapı hem işleyiş olarak acilen desteklenmesi, uzman kütüphaneci istihdamının yapılması, “Open Access” elektronik kütüphane konseptinin uygulanması.
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
16.06.2016
 • Sloane Hall’un restorasyonunun bütüncül olarak ele alınması,
 • Ombudsmanlık sisteminin kurulması,
 • Psikoloji içindeki alt alan sayısı ve öğrenci talebi göz önüne alınarak şube sayısını artırmak üzere akademik kadroların artırılması,
 • İnşaat işlerinin kaliteli yapılması için azami özen gösterilmesi ve lojman binalarının tadilatının acilen yapılması.
KİMYA BÖLÜMÜ
16.06.2016
 • Sanayi ile ortak iş yapılabilecek “Co-Work” alanların yaratılması,
 • Program akreditasyonunun desteklenmesi, iç-dış kalite denetimi,
 • Laboratuvarlarda iş güvenliği, binalar ve dış alanlar için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,
 • Derslik sayı ve kapasitelerinin artırılması.
DİLBİLİMİ BÖLÜMÜ
15.06.2016
 • Tüm binalarda yapı, bakım, onarım işlerinin kaliteli ve zamanında yapılması için gerekli çabanın yürütülmesi,
 • Yabancı öğretim üyelerinin atanması ve yükseltilmesi sürecinde gecikmelerin ortadan kaldırılması, bu sürece destek verilmesi, UİO’nin güçlendirilmesi,
 • Araştırma görevlisi de dahil olmak üzere tüm akademik kadro olanaklarının artırılması,
 • Sınıf ve ders çizelgelemelerinin hatasız olması için özen gösterilmesi.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
15.06.2016
 • Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bakım, onarım işlerinin daha kaliteli yapılması için gerekli önlemlerin alınması,
 • Kandilli Kampüsünde Bilim ve Teknoloji Merkezi Binasının en kısa sürede tamamlanması.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
15.06.2016
 • Akademik özerlik savunulurken, BÜVAK/BÜTEK vasıtasıyla fon yaratılarak mali özerkliğin güçlendirilmesi,
 • TÜBİTAK projeleri Rektörlük payı kesintilerinin kullanım amacı,
 • Bölümün talebi olan ek bina inşaatının en kısa sürede tamamlanması, ofis ve laboratuvar için ek alan yaratılması,
 • Güvenlik konusunda yürütülen uygulamaların gözden geçirilmesi, yeniden tasarlanması, güvenlik personeline düzenli eğitim verilmesi.
ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
14.06.2016
 • Merkezi laboratuvar sayısının artırılması,
 • TTO’nun desteklenmesi ve güçlendirilmesi,
 • Öğrencilerin İngilizce becerilerinin artırılması yönünde yaratıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve İngilizce eğitiminin tüm lisans eğitimi süresine yayılması,
 • Projelerdeki satın alma işlemlerinde KDV oranının düşürülmesi için gerekli girişimlerin yürütülmesi,
 • Üniversitenin orta vadede ihtiyaçları göz önüne alınarak (çok yakın bölgelerde olmasa bile) yeni araziler kazandırılması için gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • BÜ çalışanlarının çocuklarına hizmet etmek üzere okul projesi geliştirilmesi, en üst düzey kalitede bir modelin tasarlanması.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ
14.06.2016
 • TÜBİTAK projeleri Rektörlük payı kesintilerinin kullanım amacı,
 • BAP bütçesi ve BAP projelerinde çalışan araştırmacı sayılarının artırılması, satın alma işlemlerinin kolaylaştırılması,
 • 6550 sayılı Kanunun Üniversitede değerlendirilmesi,
 • Bölüme önümüzdeki yıllarda alınacak yeni öğretim üyeleri için ofis ve laboratuvar alanı yaratmak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • 2017 Yılında Bölümün 40.Kuruluş Yılı kutlama etkinlikleri.
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
14.06.2016
 • New York’da kurulacak olan UKM’nin işletim koşulları, BÜ kampüsleri içinde teknoloji geliştirme alanının artırılması,
 • İleri ARGE Merkezinin donanım altyapısının yenilenmesi, yeni test cihazlarının satın alınması ve işletimi için uzman personel istihdamı,
 • BAP’a tahsis edilen toplam bütçenin ve BAP proje bütçelerinin günün koşullarına göre artırılması,
 • BÜTEK/BÜVAK bünyesinde çalıştırılan personel sayısının ve özellikle bu amaçla gelir getirici faaliyetlerin artırılması,
 • Enerji tasarrufu sağlanması için yapısal önlemlerin alınması, kurulu altyapının (özellikle güneş panelleri) düzenli bakımının yapılması ve sağlanan enerji tasarrufunun ölçülmesi.
EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL KURUL
13.06.2016
 • Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmalarının yakından izlenmesi,
 • Özellikle tez ve araştırma projelerinde yürütülen çalışmaların istatistiksel analizlerini yapacak büyük çaplı bir araştırma merkezi kurulması,
 • Sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışma koordinatörlüğünün kurulması,
 • EF birimleri için gerekli LYS puan türünün değerlendirilmesi,
 • Okul öncesi birimde full-time İngilizce öğretmeni istihdam edilmesi,
 • Gerek EF Binası gerek Kuzey Kampüs’teki tüm sınıfların büyüklüklerinin gözden geçirilmesi, altyapılarının iyileştirilmesi.
İŞLETME BÖLÜMÜ
13.06.2016
 • Boğaziçi Üniversitesinin bir dünya üniversitesi olması yönünde çabaların artırılarak devam ettirilmesi,
 • Hukuk Fakültesi kurulması ve Business School yapılandırılması olanaklarının değerlendirilmesi,
 • Kamu yönetişiminin geliştirilmesi yönünde akademik programların zenginleştirilmesi,
 • BÜ çalışanlarının çocuklarına hizmet etmek üzere okul projesi geliştirilmesi, en üst düzey kalitede bir modelin tasarlanması,
 • Spor faaliyetleri ve spor altyapının geliştirilmesi, öğrenci ve tüm mensuplar arasında katılımın teşvik edilmesi.
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
10.06.2016
 • Sosyal ve beşeri bilim çalışmalarına özellikle uluslararası platformlarda verilen desteğin artırılarak devam ettirilmesi,
 • Hukuk fakültesi kurulması olanaklarının tekrar değerlendirilmesi,
 • Humanities derslerinin daha formel bir yapı içinde verilmesi,
 • Rektörlüğe bağlı, tüm üniversiteye açık servis derslerinin verilmesine olanak sağlayacak bir yapının oluşturulması,
 • Eğitimin kalitesinin artırılması adına “Center for Teaching and Learning” kurulması.
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
10.06.2016
 • Üniversitemizde “mobbing” konusunda farkındalık yaratılması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi,
 • Yabancı öğretim üyelerimizin özlük hakları,  ilgili mevzuat, kural ve uygulamaları ele alan tanıtıcı bir el kitabının hazırlanması,
 • Kampüsler arasında ve içinde trafik akışının düzenlenmesi,
 • Lisansüstü öğrencilere burs olanağının yaratılması,
 • “Core Program”ın çok önemli olduğu, ancak öncelikle gerekli kadro ihdasının gerçekleşmesi,
 • İngilizce becerilerinin geliştirilmesi, eğitim-öğretim kalitesinin artırılması için BÜ Eğitim-Öğretim Merkezinin kurulması.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
09.06.2016
 • Araştırma görevlileri de dahil olmak üzere akademik kadroların artırılması için çabaların devam etmesi,
 • “Endowment Chair” mekanizmasının değerlendirilmesi ve ilgili mevzuatın incelenmesi,
 • Demokratik ve katılımcı yönetişim modeline devam edilmesi,
 • Sanat/kültür/popüler bilim etkinliklerinin artarak devam ettirilmesi, “Üniversite Nedir?” kavramının topluma bıkmadan anlatılması,
 • Derslerdeki öğrenci sayılarının çok fazla artması, buna bağlı öğrenci memnuniyetsizliği ve derslere düşük katılım konusu için tüm birimlerin bir araya gelerek ortak çözüm yaratması ve (birinci sınıf başta olmak üzere) kitle/servis derslerinin topluca ve özel olarak incelenmesi,
 • Eğitim kalitesinin artırılması için ders verme eğitiminin kurumsallaşması,
 • Farklı kodlarla disiplinler arası/çok disiplinli derslerin açılması,
 • Cognitive Science alanında doktora programı açılmasının değerlendirmesi.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
08.06.2016
 • Üniversitenin imajı ve eğitimin kalitesinin sürekli izlenerek artırılması için çaba harcanması,
 • Hukuk fakültesi kurulmasının ciddiyetle ele alınması,
 • Yönetişim etik değerleri açısından yöneten-yönetilen ayırımının hissedilmemesi için çaba harcanması.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
08.06.2016
 • Lisans seviyesinde öğrencilerin derslere katkı ve katılımının özendirilmesi,
 • Öğrencilerin İngilizce becerilerinin akademik başarıyı belirlediği ve geliştirilmesinin öğrencilerin ilgi ve başarılarını artıracağı,
 • Üniversitemiz insan kaynakları altyapısının geliştirilmesi,
 • Akademik kadroların (araştırma görevlisi dahil) artırılması konusunda etkin ve sürekli emek verilmesi,
 • Üniversitemiz kampüslerinde yürütülen ve yeni başlatılacak inşaat projeleri görüşülerek, yer kısıtının giderilmesi için çalışmaların sürdürülmesi,
 • BAP’ın Üniversitemiz araştırma ekosistemine katkısı ve yararı vurgulanarak, BAP bütçesinin artırılması.
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
07.06.2016
 • Teknisyen ve tekniker kadrolarının artırılması için emek harcanması,
 • Doçentlik ünvanı alan hocaların özlük haklarının iyileştirilmesi,
 • Akademik özerklik ve özgürlüklerin sürekli savunulması,
 • Astronomi Laboratuvarının araştırma birimi olarak değerlendirilmesi,
 • Etkin çalışması övgü ile vurgulanan BAP’ın, araştırmacılar için değerli bir fon olduğu.
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ
07.06.2016
 • İnşaatı devam eden yurt binası ve ihale aşamasındaki Bilim ve Teknoloji Binasının kullanımları,
 • TTO’nun güçlendirilmesi,
 • BAP’ın daha az bürokratik bir yapıya kavuşturulması,
 • BME’nin öğretim üyesi ve öğrenci sayısı olarak büyümesi durumunda ortaya çıkacak mekânsal sıkıntılar,
 • BME Binasının çatı tadilatının yapılması,
 • Kandilli Kampüsünün altyapı ve çevre düzenlenmesinin tamamlanması,
 • Kandilli Kampüs koordinasyonun etkinleştirilmesi.
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
07.06.2016
 • Araştırma görevlisi kadrolarının artırılması konusunda etkin emek verilmesi,
 • MooC (uzaktan öğrenim) platformu kurulmasının hızlandırılması,
 • Anfilerin ve tüm sınıfların altyapılarının yenilenmesi,
 • Kapsam ve sayısal anlamda büyüyen BÜYEM faaliyetlerinin, etkinliğinin artırılması için yeniden yapılandırılması ve ücret politikalarının değerlendirilmesi gerekliliği,
 • Hisar Kampüs fiziksel altyapı ve çevre düzenlenmesinin hızla yapılması,
 • Çok disiplinli çalışmaların özendirilmesi
 • Yeni yapılan inşaatların mimari kimliklerinin uyumu ve tüm kampüslerde estetik ve mimari özen gösterilmesi,
 • Döner Sermaye mekanizmasının iyileştirilmesi.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
06.06.2016
 • Yeni akademik kadro ihdası için gerekli çalışmalara devam edilmesi,
 • Üniversitemizde mekânsal kısıtların giderilmesi, Kuzey Kampüste yeni bina yapılması için çalışmalara devam edilmesi,
 • Üniversitemiz mensuplarına verilen spor, konaklama gibi sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi, Sosyal Tesis İşletmesinin güçlendirilmesi,
 • Derslere devamsızlığın derslerin çizelgeleme ve planlamasında önemli bir sorun teşkil ettiği vurgulanarak, eğitimin daha etkinleştirilmesi için MooC altyapısının hızla kurulması,
 • Yeni Lisansüstü Yönetmeliği ile tezsiz 2.öğretim yüksek lisans programları için getirilen azami sürenin 3 dönem ile sınırlandırılmasının değiştirilmesi için gerekli temasların yürütülmesi.
FİZİK BÖLÜMÜ
01.06.2016
 • ESA (European Space Agency) üyeliği ve KRDAE bünyesinde yer alan rasathane birimleri ile işbirliğinin artırılması,
 • Eğitim laboratuvarlarının donanımsal altyapısının yenilenmesi,
 • Üniversitemizde mekânsal kısıtların giderilmesi, özellikle Kuzey Kampüs’te yeni alanlar yaratılması için çalışmaların yürütülmesi,
 • Lojman sayısının artırılması, çalışanlara konut edindirme olanaklarının geliştirilmesi.